واحد فروش

آدرس دفتر : تهران ، میدان ونک - خیابان ونک - نبش کار و تجارت - ساختمان نوآور - واحد ۱۰۴

شماره تماس : 88856424 (021) / 88856436 (021)

ستاد سامانه هوشمند مدیریت ارتباطات مردمی و توسعه برند شخصی است در دنیای مجازی هم هوشمندانه و متمایز عمل کنید.

info@dnacomm.ir